Algemene voorwaarden

Download hier de pdf

ARTIKEL 1 – Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, tevens zijnde de opdrachtgever van het werk aan BROA Vloerisolatie.

Ondernemer/BROA Vloerisolatie, die bedrijfsmatig een offerte uitbrengt en/of (isolatie)werkzaamheden uitvoert en de daartoe te verwerken producten levert.

Werk: het totaal van de tussen de consument en BROA Vloerisolatie overeengekomen werkzaamheden en daarbij door BROA Vloerisolatie geleverde materialen en diensten als onder andere vermeld in de offerte.

Partijen: dit zijn de consument/opdrachtgever en BROA Vloerisolatie als opdrachtnemer.

 

ARTIKEL 2 – Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen BROA Vloerisolatie en een consument. Alle andere voorwaarden dan hiervoor vermeld of vermeende afspraken wijst de ondernemer uitdrukkelijk af, tenzij deze tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

 

ARTIKEL 3 – Aanbod

1. Het aanbod voor werk wordt schriftelijk of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. Het aanbod is informatief en geheel vrijblijvend zonder verplichting om tot het sluiten van een overeenkomst over te gaan.

2. Het aanbod is gebaseerd op de gegevens van de consument, het wordt voorzien van een dagtekening en is voor partijen onherroepelijk gedurende 30 dagen na de datum van dagtekening. Daarna is de aanbieding vervallen, tenzij de ondernemer schriftelijk instemt met een langere termijn en de alsdan gewijzigde condities voor hem.

3. Het aanbod, samen met het vermelde in de offerte, omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen die voldoende is om een beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

4. Het aanbod vermeldt op het moment van planning een zo goed als mogelijke datum of tijdvak waarop met het werk kan worden begonnen en bevat een aanduiding van de ingeschatte duur van het werk en een vermoedelijke datum van oplevering.

5. Het aanbod omvat de prijsopbouw die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd als aangegeven op de offerte. BROA Vloerisolatie geeft op verzoek van de consument een indicatie van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs, tenzij dat in de gegeven omstandigheden naar het oordeel van BROA Vloerisolatie in redelijkheid niet mogelijk is.

6. De op de aanbieding van toepassing zijnde overheidsheffingen en belastingen, waaronder uitdrukkelijk is inbegrepen de btw, zijn van toepassing zoals deze gelden op het moment van het opstellen van deze aanbieding. Indien de overheid die heffingen wijzigt tussen het moment van afgifte van deze offerten en de datum waarop de feitelijke uitvoering van het werk volledig is geschied, zijn de gewijzigde tarieven van toepassing en derhalve aan BROA Vloerisolatie verschuldigd.

7. Het aanbod vermeldt de betalingswijze en -termijn.

8. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden, welke voorwaarden ook op de website van BROA Vloerisolatie ter inzage zijn; www.broavloerisolatie.nl

 

ARTIKEL 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument, bij voorkeur schriftelijk of elektronisch.

 

ARTIKEL 5 – Verplichtingen van BROA Vloerisolatie
1. BROA Vloerisolatie zal het werk deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren.

2. BROA Vloerisolatie neemt bij de uitvoering van het werk de daarop algemene van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk. De consument zal BROA Vloerisolatie tijdig en ten minste ruim voorafgaande aan de uitvoering van het werk in kennis stellen van specifieke wensen dan wel omstandigheden.

3. BROA Vloerisolatie is verplicht de consument te wijzen op: – onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een voor het uitvoeren van het werk ondeugdelijke ondergrond en de gevolgen daarvan; – onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen; – gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; – gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld; Eén en ander tenzij BROA Vloerisolatie deze gebreken of onjuistheden niet kende of redelijkerwijze niet behoorde te kennen.

4. BROA Vloerisolatie draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door ter zake deskundige personen binnen een redelijke termijn.

5. BROA Vloerisolatie vrijwaart de consument tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te verwijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van BROA Vloerisolatie zelf dan wel zijn ondergeschikten of andere door hem bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen.

 

ARTIKEL 6 – Verplichtingen van de consument

1. De consument stelt BROA Vloerisolatie in de gelegenheid het werk vrijelijk en zonder onderbrekingen te kunnen verrichten, uiterlijk binnen twee maanden na dagtekening van de offerte, dan wel binnen een andere, schriftelijke overeengekomen termijn. Bij overschrijding van die termijn, anders dan aangegeven in artikel 8 van deze overeenkomst is, zonder verdere ingebrekestelling, het gestelde in artikel 13 van toepassing.

2. De ruimten waarin gewerkt dient te worden dienen goed toegankelijk, schoon en droog te zijn. Tenzij anders overeengekomen.

3. De consument zorgt ervoor dat BROA Vloerisolatie tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens, onder andere de ligging van leidingen, rioleringen en dergelijke. Indien er op een werk subsidie van toepassing kan zijn, dient de consument deze tijdig en op een juiste wijze aan te vragen. BROA Vloerisolatie is op geen enkele wijze aansprakelijk indien dat niet, te laat of onjuist door de consument is geschied.

4. De consument verschaft BROA Vloerisolatie de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de consument.

5. De consument dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van BROA Vloerisolatie behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk door BROA Vloerisolatie daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin het vermoeden van vertraging ontstaat dient de consument BROA Vloerisolatie daarvan tijdig in kennis te stellen.

6. Als de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in dit artikel of omstandigheden welke redelijkerwijs tot het risico van de consument kunnen worden gerekend, dient de consument de daarmee direct en indirect verband houdende schade en kosten aan BROA Vloerisolatie te vergoeden.

7. Indien de consument een beroep doet op de garantiebepalingen van artikel 15 van deze voorwaarden moet BROA Vloerisolatie of een door hem aan te wijzen deskundige, voor het kunnen bepalen van mogelijke aansprakelijkheid, in de gelegenheid worden gesteld tot het zo nodig verrichten van onderzoek op een voor de consument minst bezwarende wijze

8. De consument dient gebreken aan het werk binnen een bekwame tijd van 90 dagen nadat hij deze na de oplevering heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk aan BROA Vloerisolatie te melden.

9. De consument draagt het volledige risico voor schade veroorzaakt door: – onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden; – onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen; – gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; – gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld. – het niet dan wel niet tijdig aan BROA Vloerisolatie kenbaar maken van kabels, leidingen en draden; Dit doet niet af aan de plicht van BROA Vloerisolatie om de consument te waarschuwen op grond van het gestelde in artikel 5 lid 3.

 

ARTIKEL 7 – Meer- en minderwerk

1. Bij de aanneemsom als bedoeld in artikel 3 kan de consument, nadat de overeenkomst is gesloten en binnen 30 dagen na die sluiting, meer- of minderwerk schriftelijk overeenkomen. Daarbij dient het saldo van de daaruit voortvloeiende prijsstijging niet meer te bedragen dan 10% van de prijs van het werk als in aanvang werd overeengekomen.

2. Meer- of minderwerk voor een totaalbedrag hoger dan 10% van de prijs van het werk wordt, behoudens in spoedeisende omstandigheden vooraf, schriftelijk of elektronisch overeengekomen.

 

ARTIKEL 8 – Overmacht

1. Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen binnen een redelijke termijn tijdelijk onmogelijk, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.

2. Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen blijvend onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is de wederpartij gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten, en voor BROA Vloerisolatie daarbij de gederfde winst op dat werk, een en ander als bepaalt in artikel 13, lid 3.

 

ARTIKEL 9 – Oplevering

1. Bij overschrijding van de opleveringstermijn dan wel het afgesproken tijdstip of tijdvak met meer dan 7 werkdagen zonder dat er sprake is van overmacht als bedoeld in het voorgaande artikel en zonder dat BROA Vloerisolatie de consument met redenen omkleed daarover vooraf heeft geïnformeerd, is BROA Vloerisolatie verplicht de hierdoor geleden aantoonbare directe schade aan de consument te vergoeden, tenzij de overschrijding hem redelijkerwijs niet kan worden toegerekend. De omvang van de vergoeding is nimmer hoger dan het bedrag waarvoor het werk wordt uitgevoerd.

2. Het werk is opgeleverd wanneer BROA Vloerisolatie aan de consument heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard.

3. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer de consument een opleveringscertificaat heeft ontvangen.

ARTIKEL 10 – Betaling in termijnen

Partijen kunnen vooraf overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Betaling dient in dat geval plaats te vinden uiterlijk twee weken na ontvangst van de rekening.

 

ARTIKEL 11 – De eindafrekening

1. Binnen een redelijke termijn na het gereed zijn van het werk dient BROA Vloerisolatie bij de consument de eindafrekening in, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden, uitgesplitst naar de oorspronkelijke opdracht, en van het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.

3. In de eindafrekening wordt een specificatie gegeven, dan wel verwezen naar het gestelde in de offerte c.q. overeenkomst. Indien van toepassing wordt verder een specificatie van meer en/of minderwerk opgenomen.

4. De in het vorige lid genoemde specificatie vindt niet plaats voor zover het werk is uitgevoerd voor een aanneemsom, behoudens opgedragen meer- en/of minderwerk.

5. Indien de BROA Vloerisolatie in de offerte in regie een richtprijs afgeeft, mag deze richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden, behoudens meerwerk met inachtneming van het bepaalde in artikel 7. De reden van een eventuele overschrijding van de richtprijs dient uit de specificatie duidelijk te blijken.

6. Betaling van de eindafrekening vindt plaats uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van die rekening.

 

ARTIKEL 12 – Niet-tijdige betaling

1. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. BROA Vloerisolatie zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen zonder extra kosten.

2. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering niet is betaald, is BROA Vloerisolatie gerechtigd om, naast de incassokosten als bedoeld in BW 6: 96 e.v., rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

3. BROA Vloerisolatie is na verloop van de in het eerste lid bedoelde termijn van 14 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien BROA Vloerisolatie hiertoe overgaat, zijn alle directe- en indirecte daaraan verbonden in- en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de consument.

4. Indien de consument met de betaling van een termijn als bedoeld in artikel 10 in gebreke blijft en BROA Vloerisolatie de consument schriftelijk of elektronisch heeft gesommeerd om tot tijdige betaling over te gaan, is BROA Vloerisolatie gerechtigd het werk stil te leggen, Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van BROA Vloerisolatie op vergoeding van kosten, schade, rente en gederfde winst onverlet, ten minste voor een bedrag als hierna vermeld.

5. BROA Vloerisolatie blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de consument volledig en zonder enige gebreken tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 

ARTIKEL 13 – Niet-nakoming van de overeenkomst

1. Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet dan wel niet volledig of tijdig nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet- behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

2. Als één van de partijen de overeenkomst blijvend niet geheel of gedeeltelijk nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

3. BROA Vloerisolatie heeft naast het recht op vergoeding van alle schade en kosten ook recht op een vergoeding van de gederfde winst van ten minste 20% van het offerte/factuurbedrag exclusief btw, voor zover die kosten dat bedrag niet te boven gaan. Is dat wel het geval dan is BROA Vloerisolatie tevens gerechtigd ook het meerdere in rekening te brengen.

 

ARTIKEL 14 – Eigendom van tekeningen, ontwerpen e.d.

1. De door of vanwege BROA Vloerisolatie verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen en calculaties e.d. waarvan BROA Vloerisolatie zich het eigendom wenst voor te behouden, blijven zijn eigendom.

2. Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen e.d. gevestigde rechten (auteursrechten, modelrechten e.d.) worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.

 

ARTIKEL 15 – Garantie

Garantie op de isolatiewaarde en bevestiging wordt gegeven bij toepassing in droge kruipruimtes. In vochtige kruipruimtes moet de bodem zijn afgedekt met BROA VLOERISOLATIE Bodemfolie. Kruipruimtes die permanent of periodiek onder water staan:

Deze moeten watervrij worden gehouden of zodanig zijn voorzien van een standaard bodemafsluiter dat deze op het water blijft drijven zodat de lucht boven de afdekking voldoende droog kan blijven. BROA VLOERISOLATIE Bodemfolie moet de bodem bedekken en zijn opgezet tegen de funderingsmuren. Om verschuiven te voorkomen is de folie mechanisch vastgezet op de onderkant van de funderingsmuren.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle aanbiedingen gebaseerd op de volgende randvoorwaarden: • Kruipruimtes zijn zonder hakken, breken, zagen of graven toegankelijk.
• De toegang en bereikbaarheid wordt niet belemmerd door onpraktisch opgehangen leidingen.
• De kruipruimte is vrij van organisch of chemisch afval.

• Kruipruimte dient vrij te zijn van ongedierte

• Een kruipruimte hoger van 50 cm. Geringere hoogte zijn niet beslist onuitvoerbaar, maar wel kostenverhogend. De hoogte die minimaal noodzakelijk is om nog werkzaamheden te kunnen uitvoeren bedraagt bij houten vloeren 35 cm en bij betonvloeren 45 cm.

• Bij de uitvoering, geen water op de bodem van de kruipruimte.

• De kruipruimte is vrij van giftige stoffen waaronder asbest en/of gassen.

• Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan verborgen leidingen of kabels bij het boren van ventilatiegaten.

• Voor lekkages aan ondeugdelijk of gecorrodeerde leidingen en rioolwerk stellen wij ons niet aansprakelijk.

• Mangatwacht wordt door de opdrachtgever verzorgd. Tenzij anders overeengekomen.

 

ARTIKEL 16 – Geschillenregeling

1. Een geschil wordt slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst ten minste drie weken daarvoor bij BROA Vloerisolatie heeft ingediend.

2. Indien, nadat de klacht bij BROA Vloerisolatie is ingediend er binnen twee maanden geen voor partijen afdoende oplossing is bereikt, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de hierboven aangegeven instantie of de bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt.

3. Wanneer de consument of BROA Vloerisolatie een geschil aanhangig maakt, is de wederpartij aan deze keuze gebonden. Indien BROA Vloerisolatie dit wil doen, moet hij de consument vragen zich binnen vijf werkdagen uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. BROA Vloerisolatie dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

4. De arbitragecommissie bestaat uit een vertegenwoordiger namens de consument, een namens BROA Vloerisolatie en een onafhankelijk lid van een van vermelde organisaties. De scheidslieden zullen rechtspreken als goede mannen naar redelijkheid en billijkheid. De procesorde wordt door hen geregeld.

5. De arbitragecommissie doet uitspraak met in achtneming van de bepalingen in wet- en regelgeving en op basis van haar deskundigheid. De beslissingen van de arbitragecommissie geschieden bij wege van bindend advies.

6. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. De in het ongelijk gestelde partij zal worden veroordeeld in de kosten van de arbitrage De scheidslieden zijn bevoegd deze kosten geheel of gedeeltelijk te compenseren, indien beide partijen in het ongelijk worden gesteld. Onder voorschotten zijn mede begrepen de kosten van getuigen en deskundigen.

 

ARTIKEL 17 – Wijziging algemene voorwaarden

BROA Vloerisolatie zal deze voorwaarden slechts wijzigen indien daar aanleiding toe bestaat. De meest recente versie kan worden geraadpleegd op de website www.broavloerisolatie.nl.

 

Algemene voorwaarden Webshop

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij met u sluiten. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@broavloerisolatie.nl.

U kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer 085-3301100. .
Het adres van BROA Vloerisolatie B.V. is Escudohof 22, 5551DD Valkenswaard met KvK-nummer: 68465688.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 – Producten

Wij verkopen isolatie producten en nevenproducten voor het isoleren van woningen en gebouwen in het algemeen.

Artikel 2 – Registratie

U dient zich te registreren om een product te bestellen. U moet hiervoor uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Deze persoonlijke gegevens dient u naar waarheid in te vullen en deze dienen actueel te zijn. Wij beschermen uw persoonlijke gegevens goed; zie ook onze Privacy Statement op onze website. Gebruik een sterk wachtwoord voor uw account en geef uw wachtwoord nooit aan anderen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van uw account (bijvoorbeeld: als een ander met uw Artikel 3 – Betalingen

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U kunt in onze webshop betalen met IDEAL.
De verzendkosten komen voor uw rekening; tenzij anders weergegeven.

Artikel 4 – Leveringen

Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. Postnl verzorgt de distributie. Wij doen ons best om de bestelling zo snel mogelijk te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 14 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

Artikel 5 – Retour

U mag het product altijd binnen 14 dagen, nadat u het hebt ontvangen, terugsturen. Dit kunt u doen met het retourformulier of door een e-mail te sturen naar administratie@broavloerisolatie.nl. Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet u het product binnen 14 dagen opsturen. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug. De kosten voor de retourzending komen voor uw rekening. Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt houden, moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of u het product wilt houden.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Artikel 7 – Privacy Policy

Wij beschermen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt voor meer informatie onze Privacy Policy raadplegen.

Artikel 8 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 9 – Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@broavloerisolatie.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen 5 dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen 3 dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 10 – Geschillenregeling

  1. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Oost-Brabant bevoegd.
  2. Ook kunt u als consument terecht op het ODR-platform (Online Dispute Resolution). Dit platform biedt een eenvoudige, doelmatige, snelle en goedkope buitengerechtelijke oplossing voor geschillen die voortvloeien uit onlinetransacties. Voor meer informatie zie: http://ec.europa.eu/odr